Algemene Voorwaarden Webdesign 2021

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Webdesign Collectief wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Webdesign Collectief: de door Webdesign Collectief te exploiteren producten en diensten gerelateerd aan webdesign, waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Webdesign Collectief.

1.4. Onderhoudscontract: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Webdesign Collectief voor langere duur.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, overeenkomst of ieder contract van of met Webdesign Collectief.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn voor Webdesign Collectief niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Webdesign Collectief gedaan zijn vrijblijvend tenzij door Webdesign Collectief schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Webdesign Collectief heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Na 14 dagen kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijzen genoemd in de aanbieding of offerte.[1]

4. Aanvang van de overeenkomst of het onderhoudscontract

4.1. Een overeenkomst of het onderhoudscontract komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (via internet) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Webdesign Collectief; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Webdesign Collectief.

4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst of het onderhoudscontract kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen en tenzij er aanleiding bestaat om het onderhoudscontract op te zeggen.

5.2. Kosten van een onderhoudscontract dienen maandelijks of jaarlijks vooraf te worden voldaan na ontvangst van een factuur.

5.3. Opzegging van een onderhoudscontract dient te geschieden voor de eerste dag van een nieuwe kalendermaand. Dit houdt in dat de eerstvolgende maand na opzegging het onderhoud en de facturatie door Webdesign Collectief nog van toepassing is.

5.4. Kosten van hosting van een domein zijn inbegrepen in het onderhoudscontract. De hosting van een domein, en de daarmee samenhangende kosten, wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt vervolgens stilzwijgend iedere keer met een jaar verlengd.

5.5. Indien het onderhoudscontract wordt opgezegd stopt de hosting automatisch op de laatste dag van het lopende jaar. Het is niet mogelijk om een domein ter hosting te hebben bij Webdesign Collectief zonder onderhoudscontract.

5.6. Te veel betaalde vergoedingen dienen zo spoedig mogelijk door Webdesign Collectief terug te worden gestort op rekening van opdrachtgever.

5.7. Te weinig betaalde vergoedingen dienen zo spoedig mogelijk door opdrachtgever te worden gestort op rekening van Webdesign Collectief.

5.8. Webdesign Collectief kan de overeenkomst of het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Webdesign Collectief niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever dient in dit geval nog steeds aan de betalingsverplichting te voldoen.

5.9. Webdesign Collectief heeft het recht de overeenkomst of het onderhoudscontract zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.10. Webdesign Collectief heeft het recht de overeenkomst of het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

I. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
II. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
III. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
IV. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adult-pages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webdesign Collectief zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst of het onderhoudscontract.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

6.4 Webdesign Collectief zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst of het onderhoudscontract wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Webdesign Collectief is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of het onderhoudscontract indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

7.3 In geval van overmacht is Webdesign Collectief gerechtigd de overeenkomst of het onderhoudscontract als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

7.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen wordt verstaan iedere vreemde oorzaak, welke niet aan Webdesign Collectief kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract belet of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Webdesign Collectief kan worden verwacht.

7.5 Webdesign Collectief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam geregistreerde of andere partij waarop Webdesign Collectief geen invloed kan uitoefenen.

8. Webruimte / data- emailverkeer

8.1. Het data- emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1024MB (1GB) 2.50 euro excl. 21% BTW berekend. In sommige gevallen kan Webdesign Collectief vragen om een voorschot.

8.2. De webruimte is beperkt tot de hoeveelheid webruimte dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid webruimte wordt per 100MB 2.50 euro excl. 21% BTW berekend.
In sommige gevallen kan Webdesign Collectief vragen om een voorschot.

9. Prijzen

9.1. Alle prijzen genoemd op de website van Webdesign Collectief, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Webdesign Collectief heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst of het onderhoudscontract te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst of het onderhoudscontract tot stand komt.

10.2. De uit de overeenkomst of het onderhoudscontract verschuldigde vergoeding is exclusief 21% BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is ook de vergoedingen die uit deze voorschriften voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst of het onderhoudscontract is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Webdesign Collectief het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor overige kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Webdesign Collectief stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst of het onderhoudscontract.

10.5. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim. Bij niet tijdige betaling schakelt Webdesign Collectief een incassobureau in. Kosten die hieruit vloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.6. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de in rekening gebrachte kosten, dient zij dit bezwaar schriftelijk binnen twee weken na datum ontvangst factuur aan Webdesign Collectief kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Webdesign Collectief een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7. Indien de opdrachtgever aangeeft om het bestelde pakket te wijzigen kan de opdrachtgever op geen enkele manier geld terugvragen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de software aanwezig op de website van Webdesign Collectief waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Webdesign Collectief van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door Webdesign Collectief vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Webdesign Collectief.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Webdesign Collectief is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Webdesign Collectief weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Webdesign Collectief kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit de relatie met Webdesign Collectief of het verbreken van de relatie met Webdesign Collectief, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webdesign Collectief.

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract is Webdesign Collectief slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Webdesign Collectief voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign Collectief voor alle aanspraken op schadevergoeding ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Webdesign Collectief.

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Webdesign Collectief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Webdesign Collectief is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Webdesign Collectief is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde promotiemateriaal.

13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Webdesign Collectief mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of het onderhoudscontract en deze voorwaarden.

13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Webdesign Collectief. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Webdesign Collectief als gevolg daarvan lijdt.

13.8. Webdesign Collectief is niet verplicht back-ups te maken van de website van de opdrachtgever, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak maken op verloren gegevens tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Ook is Webdesign Collectief niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever zelf de back-up verloren is.

13.9 Webdesign Collectief en personen werkzaam in opdracht van Webdesign Collectief ter uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract , kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Webdesign Collectief geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst of het onderhoudscontract aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

15.1. Webdesign Collectief heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of het onderhoudscontract een verplichting jegens Webdesign Collectief niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webdesign Collectief dient opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Webdesign Collectief kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16. Reclame

16.1. Opdrachtgever dient ter zake waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Webdesign Collectief vervalt.

16.2. Reclame ter zake in eerste instantie onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak tegen Webdesign Collectief.

16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

17.1 Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
– het maken van back-ups
– het bijhouden van updates
– Het beveiligen van de website
– probleemoplossing website en database
– bijhouden/aanmaken gekoppelde e-mailadressen

18. Uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract

18.1 Webdesign Collectief zal zich naar haar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

18.2 Indien de overeenkomst of het onderhoudscontract tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Webdesign Collectief steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

18.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdesign Collectief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of het onderhoudscontract , tijdig aan Webdesign Collectief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract benodigde gegevens niet tijdig aan Webdesign Collectief zijn verstrekt, heeft Webdesign Collectief het recht de uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

18.4 Webdesign Collectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webdesign Collectief kenbaar behoorde te zijn.

18.5 Webdesign Collectief heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

19. Wijzigingen en meerwerk

19.1 Indien Webdesign Collectief op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Webdesign Collectief worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webdesign Collectief. Webdesign Collectief is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of het onderhoudscontract wordt gesloten. 

19.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst of het onderhoudscontract te sluiten, dient Webdesign Collectief opdrachtgever van tevoren schriftelijk te informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 

19.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. 

19.4 Tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign Collectief van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

20. Wijziging van de voorwaarden

20.1 Webdesign Collectief kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomst of het onderhoudscontract en met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

20.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst of het onderhoudscontract ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

21.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal Webdesign Collectief deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

21.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomst of het onderhoudscontract en van en met Webdesign Collectief is het Nederlands recht van toepassing.